Cappadocia Balloon Tour

Cappadocia Balloon Tour ඔබට ඉතිහාසයේ ගැඹුරුම තත්වය සහ Cappadocia හි ස්වභාවධර්මයේ වඩාත්ම සාමකාමී තත්වය දැක ගත හැකිය. නිම්නවල සංචාරය කිරීමෙන් ඔබට සාමය රසවිඳින අතර වඩාත් සුන්දර දසුන් දැකගත හැකිය. අදාළ Cappadocia ප්‍රදේශය සියල්ල අඩංගු ඓතිහාසික ආභරණයකි. ඔබ ගොස් සංචාරය කරන විට, ඔබට නැවත නැවතත් සංචාරය කිරීමට සහ ඔබ කලින් දැක ඇති දේ දැකීමට අවශ්ය වනු ඇත. මිලියන 60 ක ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියක් සමඟ, බොහෝ ඓතිහාසික ... වැඩිදුර කියවන්න…